که تاسو دا خوب کولی شئ ، نو تاسو یې کولی شئ. - والټ ډیزني

که تاسو دا خوب کولی شئ ، نو تاسو یې کولی شئ. - والټ ډیزني

خالي

که تاسو دا خوب وکولی شئ، نو تاسو کولی شئ دا کار وکړئ.
- والټ ډیزني

کېدی شي چې تاسو هم په