زه هیڅکله له لاسه نه ورکوم ، یا به زه وګټم یا زده کړم. - نیلسن منډیلا

زه هیڅکله له لاسه نه ورکوم ، یا به زه وګټم یا زده کړم. - نیلسن منډیلا

خالي

زه هیڅکله له لاسه نه ورکوم ، یا به زه وګټم یا زده کړم.
- نیلسن منډیلا

کېدی شي چې تاسو هم په