هره ورځ خپل ماسټر پیس جوړ کړئ. - جان ووډن

هره ورځ خپل ماسټر پیس جوړ کړئ. - جان ووډن

خالي

هره ورځ خپل ماسټر پیس جوړ کړئ.
- جان ووډن

کېدی شي چې تاسو هم په