هره ورځ ویښ شئ او د ژوند لپاره مننه وکړئ. - نامعلوم

هره ورځ ویښ شئ او د ژوند لپاره مننه وکړئ. - نامعلوم

خالي

هره ورځ ویښ شئ او د ژوند لپاره مننه وکړئ.
- غیب

کېدی شي چې تاسو هم په