ژوند ډیر ویرونکی دی. دا غمیزي اخلي چې پوهیږي څه شی دی خوښۍ ، د چوپتیا تعریف کولو لپاره شور ، او د ارزښت شتون شتون نلري. - نامعلوم

ژوند ډیر ویرونکی دی. دا غمیزي اخلي چې پوهیږي څه شی دی خوښۍ ، د چوپتیا تعریف کولو لپاره شور ، او د ارزښت شتون شتون نلري. - نامعلوم

خالي

ژوند ډیر ویرونکی دی. دا غمیزي اخلي چې پوهیږي څه شی دی خوښۍ ، د چوپتیا تعریف کولو لپاره شور ، او د ارزښت شتون شتون نلري.
- غیب

کېدی شي چې تاسو هم په