مهربانۍ تاسو ته د نړۍ ترټولو ښکلی کس جوړوي ، هیڅ مهم ندي چې تاسو ورته ښکاري. - نامعلوم

مهربانۍ تاسو ته د نړۍ ترټولو ښکلی کس جوړوي ، هیڅ مهم ندي چې تاسو ورته ښکاري. - نامعلوم

خالي

مهربانۍ تاسو ته د نړۍ ترټولو ښکلی کس جوړوي ، هیڅ مهم ندي چې تاسو ورته ښکاري.
- غیب

کېدی شي چې تاسو هم په