که تاسو کولی شئ په منفي حالت کې مثبت پاتې شئ ، تاسو وګټئ. - نامعلوم

که تاسو کولی شئ په منفي حالت کې مثبت پاتې شئ ، تاسو وګټئ. - نامعلوم

خالي

که تاسو کولی شئ په منفي حالت کې مثبت پاتې شئ ، تاسو وګټئ.
- غیب

کېدی شي چې تاسو هم په