دا یې وکړئ ځکه چې دوی وویل چې تاسو نشئ کولی. - نامعلوم

دا یې وکړئ ځکه چې دوی وویل چې تاسو نشئ کولی. - نامعلوم

خالي

دا یې وکړئ ځکه چې دوی وویل چې تاسو نشئ کولی.
- غیب

کېدی شي چې تاسو هم په