هره ورځ په مننه سره پیل کړئ. - نامعلوم

هره ورځ په مننه سره پیل کړئ. - نامعلوم

خالي

هره ورځ په مننه سره پیل کړئ.
- غیب

کېدی شي چې تاسو هم په