د زغم څښتن و اوسه. ښه شیان وخت نیسي. - بې نومه

د زغم څښتن و اوسه. ښه شیان وخت نیسي. - نامعلوم

خالي

د زغم څښتن و اوسه. ښه شیان وخت نیسي.
- غیب

کېدی شي چې تاسو هم په